Teaching Staff ::

Sr.No. Name & Address Qualification
1 Mr.Prabhakar Tulshiram Vyawhare
Principal
Email : -hmycvgirda@gmail.com prabhakar vyawhare7@gmail.com
Mobile : 9767761145
B.Sc.(math)B.Ed.
2 Mr.Sudhakar Nursing Rathod
Teacher
Email :
Mobile : 9823196716
B.A(B.ed)
3 Mr.JavedKha MansabKha Khan
Teacher
Email : -
Mobile : -9623741331
B.A B.P.Ed. Hindi Visharad
4 Mr.Omprakashs hrikrushna Gore
Teacher
Email :
Mobile : 9689074950
B.Sc.(math) B.Ed. (MSCIT)
5 Mr.Virendra Annasaheb Patil
Teacher
Email : -
Mobile : 8805075285
B.sc (Geo.) Bed
6 Mr.Gajanan Babarao Girdekar
Teacher
Email : -
Mobile : 9673546929
B.Com.B.A.B.P.Ed.,B.Ed.
7 Mr.Sushil Suresharao Chaudhari
Teacher
Email : -
Mobile : 8605562338
H.S.C,D.ed
8 Mr.Atul Annasaheb Patil
Teacher
Email : -
Mobile : 9604428777
H.S.C, A.T.D,