Teaching Staff ::

Sr.No. Name & Address Qualification
1 Pramod Laxman Sudke
H.M.
Email : pramodsudke1122@gmail.com
Mobile : 9371040210
M.com B.ped
2 Kishor Balwant Agarkar
Asst. Teacher
Email : kishoragarkar18966@gmail.com
Mobile : 9881417295
B.SC.B.ed
3 Gajanan Dattatray Vitkare
Physical Teacher
Email : gajananvitkare@gmail.com
Mobile : 9423130530
B.A B.ped
4 Santosh Ramesh Raut
Asst. Teacher
Email : mailme_santoshrautredffmail.com
Mobile : 9421835145
B.sc B.Ed
5 Mahendra Prabhakar Hiwarale
Asst. Teacher
Email : mahindrahivrale@gmail.com
Mobile : 9767811093
HSC D.Ed
6